Termeni și Condiții de Utilizare
ai website-ului beautincollagen.ro

Prezentarea noastră
Suntem ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L., o societate cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 1, Şoseaua București – Târgoviște nr. 11A, Lotul nr. 1, camera 1, parter, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3431/2014, și cod unic de înregistrare 32950068. Domeniul principal de activitate este „Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte” CAEN 4638, iar reprezentantul nostru legal este administratorul Georgios Kotsiopoulos.

Definiții
În cadrul acestor Termeni și Condiții, cu excepția cazului în care din context reiese altfel, expresiile menționate mai jos au următoarele semnificații:
Conținut” – presupune orice text, imagine, grafică, fotografie, desen, audio, video, scripturi, coduri software, precum și orice altă formă de informație care poate fi stocată pe un computer și care face parte din site-ul nostru;
Noi/nouă/al nostru” – reprezintă ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L., societate înregistrată în România, având datele de identificare menționate mai sus;
Site-ul/site-ul nostru” – reprezintă website-ul beautincollagen.ro, precum și orice secțiune și subsecțiune a acestuia;
Termeni și condiții” – reprezintă prevederile descrise în această secțiune și mai pot fi regăsite sub denumirea de „contract de utilizare”, „acord”, „declarație”;
Vizitator/utilizator – reprezintă orice persoană care accesează site-ul nostru.

Dispoziții generale
Orice vizitator sau utilizator al site-ului beautincollagen.ro are obligația ca, înainte de a vizita sau de a utiliza paginile site-ului, să citească și să studieze cu atenție termenii și condițiile de utilizare, precum și politica de confidențialitate, care sunt descrise în cele ce urmează. În cazul în care nu este de acord cu prevederile acestora, este obligat să nu utilizeze site-ul nostru. În caz contrar, se consideră că acceptă în mod expres și necondiționat termenii și condițiile de utilizare, că a luat cunoștință de politica de confidențialitate și că își exprimă acordul cu privire la conținutul acestora. Termenii și condițiile de utilizare, astfel cum sunt detaliate mai jos, sunt valabile pentru întregul conținut al site-ului nostru.
Ne asumăm și ne rezervăm dreptul de a face orice modificare prevederilor Termenilor și Condițiilor, de a șterge sau de a adăuga orice informație, de a suspenda sau întrerupe site-ul nostru sau orice parte a acestuia, în orice moment și fără nicio notificare prealabilă, iar vizitatorul/utilizatorul site-ului este de acord și acceptă această prevedere.

Drepturi de proprietate intelectuală și industrială
Întregul conținut al site-ului beautincollagen.ro incluzând texte, noutăți, grafice, fotografii, desene, imagini, simboluri, mărci comerciale, servicii furnizate și, în general, orice tip de fișiere (dar fără a se limita la aceste exemple) sunt protejate prin dreptul de proprietate intelectuală, după cum este reglementat prin dispozițiile naționale, europene și internaționale privind proprietatea intelectuală, cu excepția drepturilor recunoscute în mod expres către terți. Prin urmare, se interzice în mod expres folosirea, reproducerea, republicarea, copierea, stocarea, vinderea, transmiterea, distribuirea, publicarea, executarea, „descărcarea (download)”, traducerea, modificarea în orice mod, pe fragmente sau în rezumat, a conținutului site-ului nostru, fără obținerea acordului prealabil, expres și în scris din partea noastră. Mărcile comerciale și denumirile incluse pe acest site sunt mărci înregistrate și protejate de dispozițiile privind proprietatea intelectuală descrise mai sus.
Cu titlu excepțional, se permite stocarea și copierea individuală a fragmentelor din conținut pe un computer personal, pentru uz strict personal, fără intenția de exploatare comercială sau de altă natură, dar sub condiția ca întotdeauna să se indice sursa de origine, fără ca acest lucru să presupună în vreun fel acordarea de drepturi de proprietate intelectuală. Orice alt element care este inclus în paginile site-ului nostru și reprezintă marcă comercială înregistrată și produse ale proprietății intelectuale a unor terțe părți, revin în sfera proprie de responsabilitate și nu au nicio legătură cu beautincollagen.ro.

Obligațiile vizitatorului/utilizatorului

Vizitatorul/utilizatorul site-ului beautincollagen.ro este obligat să respecte prevederile aplicabile din legislația română, europeană și internațională. precum și legislația conexă. În plus, trebuie să se abțină de la orice utilizare ilegală și/sau abuzivă a conținutului și/sau serviciilor acestui site. Orice daună cauzată asupra site-ului beautingcollagen.ro  de către vizitator/utilizator, prin utilizarea incorectă și/sau necorespunzătoare a serviciilor acestuia, se consideră a fi în mod exclusiv în sfera de responsabilitate a acestuia. În cazul în care se exercită orice tip de acțiune sau revendicare administrativă ori judiciară, ca urmare a oricărei forme de infracțiune a vizitatorului/utilizatorului asupra prezentului site, acesta din urmă se angajează, pe de o parte să se prezinte la procedura judiciară respectivă și, pe de altă parte, să ne despăgubească, în cazul în care va fi obligat la plata unor despăgubiri sau a altor cheltuieli.
Vizitatorul/utilizatorul trebuie să respecte Termeni și condițiile prezentate și să utilizeze site-ul nostru în conformitate cu dispozițiile legale. Vizitatorul/utilizatorul nu trebuie să introducă, în mod deliberat, viruși, alte programe malware sau orice alt tip de material care ar putea să fie periculos ori dăunător, din punct de vedere tehnologic, nici pe site-ul nostru, nici prin intermediul acestuia.
Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau de a întrerupe accesul la site-ul nostru în situația în care sunt constatate încălcări semnificative ale Termenilor și condițiilor prezentate.

Informații medicale/Afecțiuni

Toate informațiile afișate pe site-ul nostru, cu privire la suplimente alimentare sau la diferite afecțiuni, au ca scop furnizarea de informații generale. În cazul în care suferiți de o boală, trebuie să vă adresați medicului în timp util. Acest site nu oferă în niciun caz un diagnostic medical personal sau consiliere terapeutică specializată. Trebuie să aveți întotdeauna informații medicale complete cu privire la orice afecțiune sau la medicamentele care v-au fost prescrise (inclusiv asupra utilizărilor medicale benefice și posibilele efecte adverse) după discuția cu medicul terapeut, cu privire la utilizarea adecvată a medicamentului. Acest site furnizează, eventual, informații și răspunsuri ale profesioniștilor din domeniul sănătății sau din partea unor terțe părți, în conformitate cu legislația și codurile medicale și deontologice ale pieței farmaceutice din România.

Declinarea responsabilității

Cu toate că se depun eforturi rezonabile pentru ca pe site-ul nostru să fie incluse informații exacte și de actualitate, conținutul său poate cuprinde unele inexactități tehnice și erori. Din acest motiv, ne rezervăm orice drept de a efectua, în orice moment, fără o notificare prealabilă, modificări, corecții și/sau îmbunătățiri ale Conținutului, ale produselor și ale programelor. Având în vedere cele de mai sus, acest site nu oferă nicio garanție cu privire la acuratețea conținutului și nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice eroare, omisiune sau inexactitate cuprinsă în conținutul site-ului. Informațiile furnizate trebuie evaluate cu atenție de către vizitator/utilizator.

Persoanele care participă la crearea, producerea sau furnizarea site-ului nostru nu pot fi considerate responsabile pentru niciun tip de daune directe, incidentale, subsecvente sau indirecte și nici pentru eventualele erori sau omisiuni din conținutul site-ului.
De asemenea, beautincollagen.ro nu își asumă nicio responsabilitate pentru pagubele cauzate de viruși sau alte programe malware care eventual pot afecta computerul dvs. sau o altă parte a proprietății dvs., la accesarea și utilizarea site-ului. beautincollangen.ro își rezervă dreptul de a întrerupe funcționarea acestui site în orice moment, fără nicio notificare prealabilă și fiind absolvit de orice răspundere.
Vizitatorul/utilizatorul este în integralitate responsabil pentru protejarea hardware-ului, software-ului, datelor sau altor componente ale computerului împotriva virușilor, a programelor malware și a altor riscuri de securitate.

Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate de site-ul nostru sunt destinate exclusiv prelucrării – electronice sau de altă natură – și, în niciun caz, nu vor fi vândute, închiriate sau transmise în alt mod și/sau comunicate unor terțe părți, altfel decât în modul descris în Politica de confidențialitate regăsită mai jos. Excepția o constituie situația în care divulgarea datelor este solicitată printr-o dispoziție juridică expresă și doar către autoritățile competente.

Politica de confidențialitate și Politica privind cookie-urile guvernează, de asemenea, utilizarea site-ului nostru și reprezintă parte integrantă din acești Termeni și condiții.
Colectarea, prelucrarea și gestionarea datelor cu caracter personal de către site-ul nostru sunt supuse termenilor și condițiilor care fac obiectul prezentei declarații de confidențialitate și dispozițiilor relevante ale dreptului român, ale legislației europene privind protecția persoanelor fizice și protecția datelor cu caracter personal (în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 679/2016). Vizitatorul/utilizatorul site-ului nostru își menține toate drepturile care decurg din dispozițiile române și europene, precum și drepturile de acces, rectificare, completare și ștergere a datelor cu caracter personal.
Minorii au acces la site-ul nostru numai cu consimțământul părinților/tutorelui lor și nu au obligația de a-și dezvălui datele lor personale.
De asemenea,site-ul nostru nu este responsabil pentru cazurile de colectare a datelor cu caracter personal de către site-urile conectate. Această declarație de confidențialitate se aplică numai pentru datele cu caracter personal colectate, prelucrate și gestionate de beautincollagen.ro.

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – DPP
Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, GDPR („General Data Protection Regulation”) a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016, dar va începe să-și producă efectele începând cu 25 Mai 2018. Această lege reprezintă cea mai mare schimbare în domeniul protecției datelor cu caracter personal din ultimii 20 de ani și are obiective care trec mult peste simpla protecție a spațiului privat.
Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L.,precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR”).
Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici (denumită în continuare „DPP”) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră („date personale”).
DPP explică practicile ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L.,referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L.
Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L. se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, specifice fiecărei țări în careISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L. operează.
Prin DPP, ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L. dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul DPP și cu privire la drepturile de care beneficiază.

Cine suntem?
Suntem ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L., o societate cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 1, Şoseaua București – Târgoviște, Nr. 11A, Lotul nr. 1, camera 1, parter, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3431/2014, și cod unic de înregistrare 32950068. Avem ca domeniu principal de activitate „Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte” CAEN 4638, iar reprezentantul nostru legal este administratorul Georgios Kotsiopoulos.

Ce sunt datele cu caracter personal?
„Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?
„Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Care sunt datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm?
Datele dvs. cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt următoarele: nume, prenume, domiciliu/ reședință, serie și nr. carte de identitate, CNP, vârstă, data nașterii, număr de telefon și e-mail, date care rezultă din actele de identitate.

Operator de date cu caracter personalOperatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare „operatorul”) este ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L.

Principii privind prelucrarea datelorOperatorul se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 1. Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 2. Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 3. Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 4. Corecte și actualizate;
 5. Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;
 6. Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

Temeiul și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
1. În scopul încheierii și executării contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparțin.
2.În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.
3.În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.
4.În scopul îndeplinirii obiectului nostru de activitate – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, vă putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul realizării obiectului nostru de activitate. Vă vom contacta ori de câte ori vom considera că un produs se potrivește cerințelor dvs. și vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv cele conținute în formularul de date personale de pe site, precum și cele transmise de dvs. societății noastre, operatorilor care activează în același domeniu privind alimentația și stilul de viață sănătos. În cazul în care doriți să cumpărați produse, respectiv să primiți informații privind sănătatea, vă vom contacta ori de câte ori considerăm că avem un produs sau un articol care întrunește criteriile stabilite de dvs. Vor exista situații în care vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal persoanelor care ar putea recomanda astfel de produse pentru dvs.

Procesarea formularului de contactOperatorul va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.
Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-ului nostru, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile DPP a ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L.
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L. colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai operatorului.
Cu toate acestea, ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L. a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră.
Operatorul se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

Divulgarea datelor cu caracter personal către terțiDatele cu caracter personal prelucrate de către ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L. vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală pentru ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L. de a proceda în acest mod.
ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L. va transmite datele dumneavoastră cu caracter personal deținătorilor de produse și articole privind stilul de viață sănătos, care se potrivesc cerințelor stabilite de dvs. și vom transmite datele dumneavoastră unor posibili ofertanți de produse în acest sens pentru dvs.
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca în anumite circumstanțe să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L. colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai operatorului.

Prelucrarea datelor de către terți, alte site-uri și sponsoriSite-ul nostru poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L.
Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte site-uri, ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L. neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

Prelucrare automată de date. CookiesSite-ul nostru folosește identificatori de tip Cookie. În acest sens, puteți consulta Politica noastră de Cookie, disponibilă pe site, și vă puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies, astfel cum este precizat în politică.

Perioada stocării datelorOperatorul poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 1. Atunci când achiziționați produse naturiste, precum și atunci când lecturați articole de specialitate în domeniul sănătății de pe domeniul nostru web, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale;
 2. În cazul în care participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;
 3. În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 5 ani de la ultima corespondență trimisă;
 4. În cazul în care creați un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 5 ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului (ca de exemplu, login in contul dumneavoastră);
 5. În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 5 ani de ultima interacțiune cu dumneavoastră;
 6. În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atât timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră.

Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe operatorul le prelucrează:

 1. Dreptul de acces la datele prelucrare – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate este posibil să percepem o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.
 2. Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveți un cont, poate fi mai ușor să vă corectați propriile date prin intermediul funcției „Contul meu”.
 3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

– exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L.) să verifice corectitudinea Datelor;
– prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

– operatorul (de exemplu, ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L.) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

– persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazatae pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz, ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L.), în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L.) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

 1. Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.
 2. Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 3. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 4. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L.
 5. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Vă puteți dezabona sau renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând clic pe linkul „dezabonare” în orice e-mail și/sau comunicare pe care vi le trimitem.
 6. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terț – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.
 7. Dreptul de a dezactiva Cookies – aveți dreptul să dezactivați modulele cookie. Setările din browser-ele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le reglați ușor modificând setările browserului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcționalitate a site-urilor web / aplicațiilor; prin urmare, dezactivarea modulelor cookie vă poate împiedica să utilizați anumite părți ale site-urilor sau aplicațiilor noastre, așa cum este detaliat în tabelul Cookie relevant. Dacă doriți să restricționați sau să blocați toate cookie-urile stabilite de site-urile web / aplicațiile noastre (care vă pot împiedica să utilizați anumite părți ale site-ului) sau orice alte site-uri / aplicații, puteți face acest lucru prin setările browserului. Funcția Ajutor din browserul dumneavoastră vă va spune cum. Pentru mai multe informații, consultați următoarele linkuri: http://www.aboutcookies.org/, www.allaboutcookies.org ;

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care operatorul le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L. Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

Solicitări juridiceAccesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

 1. Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.
 2. Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

Relațiile cu alți operatori
În funcție de context, s-ar putea să ne găsim în situația necesității absolute de a oferi informații la un nivel mai înalt, atât global, cât și intern sau extern, partenerilor noștri și celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în virtutea asigurării oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putință. Informațiile controlate de ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L. ar putea fi transferate, transmise sau stocate și prelucrate în UE sau în alte țări decât țara în care locuiți, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum și a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional. Utilizăm clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană și ne bazăm pe deciziile privind caracterul adecvat emise de Comisia Europeană cu privire la anumite țări, după caz, în ceea ce privește transferurile de date din SEE către Statele Unite și către alte țări.

Securitatea prelucrării
Operatorul a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L., precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama operatorului sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile DPP.

Exonerare de răspundere
Site-ul nostru poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L. ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L. nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri. Operatorul nu va fi responsabil de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale și/sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri.

Actualizarea politicii de protecție și prelucrare a datelor cu caracter personal
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului nostru.
Cum vă vom anunța despre modificările aduse acestei Politici?
În cazul în care vom aduce modificări conținutului prezentei Politici, modificările efectuate vor fi actualizate în această secțiune, astfel că vă recomandăm să luați cunoștință, în cazul oricărei incertitudini și pentru siguranța dumneavoastră, de prevederile cuprinse în Politica de confidențialitate și să verificați această pagină pentru orice actualizare.
Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul nostru dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.
Termenii DPP se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

Contact
Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact următoare:
Denumire: ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L.
E-mail: info@iso-plus.ro
Tel.: +40 21 305 17 36
Adresă de corespondență: București, str. Șoseaua București – Târgoviște nr. 11A, Sector 1.

Legături (Links)

Beautincollagen.ro poate face conectarea cu alte site-uri sub formă de link-uri, dar nu poartă nicio responsabilitate pentru conținutul și serviciile acestora, precum nici pentru termenii și condițiile de administrare și protecție a datelor cu caracter personal pe care le utilizează și nici nu garantează disponibilitatea acestora. Vizitatorul/utilizatorul site-urilor conectate este singurul responsabil pentru vizitarea acestor site-uri și pentru orice probleme care pot apărea din conținutul și/ sau serviciile acestora.
Trimiterile către site-ul nostru pot fi făcute doar în mod echitabil, legal, fără a sugera orice formă de asociere, recomandare sau aprobare din partea noastră, dacă aceasta nu există, iar denumirea noastră, logo-urile și/sau mărcile afișate pe acest site nu pot fi utilizate fără permisiunea noastră, prealabilă, expresă și scrisă sau într-un mod care să aducă atingere reputației noastre ori să profite în mod neloial de aceasta.

Colectarea și utilizarea informațiilor
ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO S.R.L. este singura proprietară a informațiilor colectate pe acest site. Aceste informații nu vor fi vândute, distribuite sau închiriate unor terțe părți, altfel decât în modul descris în Politica de confidențialitate regăsită mai sus.

Fișiere Jurnal (Log Files)
Site-ul nostru folosește adresele IP (Internet Protocol) pentru a extrage concluzii statistice cu privire la traficul și gestionarea site-ului. Adresele IP nu sunt în niciun caz asociate cu datele cu caracter personal ale vizitatorului/utilizatorului beautincolagen.ro

Securitatea
beautincolagen.ro ia toate măsurile necesare pentru securitatea datelor vizitatorilor/utilizatorilor săi. Informațiile personale introduse de vizitator/utilizator prin intermediul site-ului nostru sunt protejate atât online, cât și offline.

Notificarea modificărilor
Ne rezervăm dreptul de a modifica termenii și condițiile de mai sus în cadrul legal existent și/sau care va fi în vigoare. Nicio modificare a termenilor prezentului acord nu va fi luată în considerare și nu va face parte din acesta, decât dacă a fost redactată în scris și a fost inclusă în prezentul acord.
În cazul în care termenii și condițiile prezentate vor suferi modificări, vom informa vizitatorii/utilizatorii prin anunțuri prin intermediul site-ului.

Legea aplicabilă, jurisdicția și alți termeni
Acest contract de utilizare este guvernat de prevederile legislației române și ale dreptului internațional, precum și de Directivele și Regulamentele dreptului european.
Se interpretează în lumina regulilor de bună-credință, etică în afaceri și scopul social și economic al dreptului.
În cazul în care se va constata că una dintre prevederi este contrară legii și, prin urmare, nulă sau anulabilă, aceasta încetează să producă efecte, fără a afecta în niciun mod validitatea altor termeni și/sau condiții descrise.
Jurisdicția în soluționarea eventualelor litigii care ar putea rezulta din orice controversă, procedură, neînțelegere sau revendicare a dumneavoastră și/sau care ar putea decurge din relația dintre părți, contractuală sau de altă natură, aparține instanțelor judecătorești din România.
În cazul în care constatați o problemă în conținutul furnizat cu privire la teme juridice sau etice, vă rugăm să ne informați la info@iso-plus.ro pentru a proceda la remedierea imediată.